strtoupper() Function in PHP

strtoupper() function string-ஐ uppercase-ஆக மாற்றுவதற்கு பயன்படுகிறது.

strtoupper($string)

Note: strtoupper() function இங்கு string மட்டும் argument-ஆக அனுப்பப்படுகிறது. இந்த function நாம் அனுப்பும் string-இல் lowercase English characters இருந்தால் அவற்றை uppercase-ஆக மாற்றுவதற்கு பயன்படுகிறது. முக்கியமாக இங்கு numbers மற்றும் special character-கள் இருந்தால் அவற்றில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது.

Example1

<?php
$input = "parallel codes youtube";
echo strtoupper($input);  
?>

மேலே உள்ள Example1-ஐ கவனிக்கவும் $input என்ற variable-இல் "parallel codes youtube" என்ற string அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்த string அனைத்தும் lowercase characters-இல் உள்ளது strtoupper என்ற function-இல் அனுப்பும் போது uppercase-ஆக மாறுகிறது. எனவே output-ஆனது PARALLEL CODES YOUTUBE என மாறுகிறது.

Output:

PARALLEL CODES YOUTUBE

Example2

<?php
$data = "linto.in learn programming in tamil";
echo strtoupper($data);  
?>

மேலே உள்ள Example2-ஐ கவனிக்கவும் $data என்ற variable-இல் "linto.in learn programming in tamil" என்ற string அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்த string அனைத்தும் lowercase characters-இல் உள்ளது strtoupper என்ற function-இல் அனுப்பும் போது uppercase-ஆக மாறுகிறது. எனவே output-ஆனது LINTO.IN LEARN PROGRAMMING IN TAMIL என மாறுகிறது.

Output:

LINTO.IN LEARN PROGRAMMING IN TAMIL

Comments