array_rand() Function in PHP

array_rand() function ஒரு array-ல் உள்ள key-களை random-ஆக return செய்யும். இங்கு ஒவ்வொரு முறை File-ஐ refresh செய்யும் போதும் நமக்கு array-ல் உள்ள வெவ்வேறு key-கள் மட்டும் நமக்கு விடையாக கிடைக்கும்.

array_rand( array, number)

Note: array_rand() இங்கு number என்ற argument array-ல் அனுபப்படுகிறது. அதில் கொடுக்கும் எண்ணிக்கையை பொருத்து இந்த function நமக்கு key-களை return செய்யும். உதராணமாக number 3 என்று கொடுத்தால் மூன்று key-கள் random-ஆக return செய்யும்.

Example

<?php
$data = array("a"=>"lion","b"=>"peacock","c"=>"cow");
$number = 2;
$result = array_rand($data,$number);
print_r($result);

?>

மேலே உள்ள example-ஐ கவனிக்கவும்,array_rand() இங்கு $data மற்றும் $number என்ற argument-களாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. $data என்ற முதல் array-ல் a,b,c என்ற மூன்று key-கள் உள்ளது. $number-இல் "2" என்ற value கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு ஒவ்வொரு முறை File-ஐ refresh செய்யும் போதும் a,b,c என்ற key-இல் $number-ல் "2" என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனவே இரண்டு key-கள் random-ஆக (மாறி-மாறி). return ஆகும்.

Output:

Array
(
    [0] => a
    [1] => b
)


Array
(
    [0] => a
    [1] => c
)

Comments