strcasecmp() Function in PHP

strcasecmp() function இங்கு இரண்டு string ஐ compare செய்ய பயன்படுகிறது. இந்த function binary safe மற்றும் case-insensitive ஐ பின்பற்றுகிறது.

strcasecmp($str1, $str2);

Note: strcasecmp() function-இல் இரண்டு string argument ஆக அனுபப்படுகிறது.
இங்கு இரண்டு string கள் சமமாக இருந்தால் [ 0 ] என return செய்யும்.
string1, string2 ஐ விட less ஆக இருந்தால் [< 0] என return செய்யும்.
string1, string2 ஐ விட greater ஆக இருந்தால் [> 0] என return செய்யும்.

Example1

<?php
$input1 = "parallel codes";
$input2 = "PARALLEL CODES";
echo strcasecmp($input1,$input2);   
?>

மேலே உள்ள Example1-ஐ கவனிக்கவும் $input1 என்ற variable-இல் "parallel codes" srting மற்றும் $input2 என்ற variable-இல் "PARALLEL CODES" srting -ஆனது கொடுகப்பட்டுள்ளது. strcasecmp() function இல் srting-களை argument ஆக அனுப்பும்போது $input1 மற்றும் $input2 variable உள்ள இரண்டு string-ம் சமமாக உள்ளது எனவே 0 என output கிடைக்கிறது.இந்த function binary safe மற்றும் case-insensitive ஐ பின்பற்றுகிறது. அதாவது uppercase lowercase இரண்டும் சமமாக எடுத்துகொள்ளும்.

Output:

0

Example2

<?php
$data1 = "learn programming in tamil";
$data2 = "learn programming";
echo strcasecmp($data1,$data2);   
?>

மேலே உள்ள Example2-ஐ கவனிக்கவும் $data1 என்ற variable-இல் "learn programming in tamil" srting மற்றும் $data2 என்ற variable-இல்"learn programming" srting -ஆனது கொடுகப்பட்டுள்ளது. strcasecmp() function இல் srting ஐ argument ஆக அனுப்பும்போது $data1 string1 greater ஆக உள்ளது எனவே 9 என output கிடைக்கிறது. அதாவது positive values ஆக return செய்கிறது.

Output:

9

Comments