array_walk() Function in PHP

array_walk() function இங்கு ஒரு array-ல் உள்ள ஒவ்வொரு element-ஐ தனித்தனியாக எடுத்து array_walk() function-இல் கொடுக்கபட்டுள்ள user_defined function- க்கு parameter-ஆக அனுப்புகிறது. இங்கு array-இல் உள்ள தனித்தனி element-களின் key மற்றும் values-கள் நமக்கு ஒன்றன்பின் ஒன்றாக கிடைக்கிறது.

array_walk(array,myfunction,somedata)

Note: array_walk() இங்கு syntax-ல் முதல் argument ஒரு array-ஆக இருக்கும், 2-வது argument callback functionஅல்லது user_defined function ஆக இருக்கும். 3-வது argument நாம் கொடுக்கும் simple data இது optional ஆகும்.

Example

<?php
function fruits($value, $key, $data)
{
  echo "$key $data $value"."
"; } $names = ['orange', 'banana', 'mango', 'apple', 'grapes']; array_walk($names, "fruits", "has the value"); ?>

மேலே உள்ள example-ஐ கவனிக்கவும்,array_walk() function-ல் $names,fruits என்ற user_defined function மற்றும் "has the value" என்ற data-வை argument-ஆக அனுப்புகிறோம். fruits என்ற function-ல் $value, $key, $data போன்றவை parameter-களாக பெறப்படுகிறது. இதன் மூலம் array-ல் உள்ள element-கள்(key மற்றும் values) நமக்கு தனித்தனியாக கிடைக்கிறது. இது foreach போன்று செயல்படும்.

Output:

0 has the value orange
1 has the value banana
2 has the value mango
3 has the value apple
4 has the value grapes

Comments