strtolower() Function in PHP

strtolower() function string-ஐ lowercase-ஆக மாற்றுவதற்கு பயன்படுகிறது.

strtoupper($string)

Note: strtolower() function இங்கு string மட்டும் argument-ஆக அனுப்பப்படுகிறது. இந்த function நாம் அனுப்பும் string-இல் uppercase English characters இருந்தால் அவற்றை lowercase-ஆக மாற்றுவதற்கு பயன்படுகிறது. முக்கியமாக இங்கு numbers மற்றும் special character-கள் இருந்தால் அவற்றில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது.

Example1

<?php
$input = "PARALLEL CODES YOUTUBE";
echo strtolower($input);  
?>

மேலே உள்ள Example1-ஐ கவனிக்கவும் $input என்ற variable-இல் "PARALLEL CODES YOUTUBE" என்ற string அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்த string அனைத்தும் uppercase characters-இல் உள்ளது strtolower என்ற function-இல் அனுப்பும் போது lowercase-ஆக மாறுகிறது. எனவே output-ஆனது parallel codes youtube என மாறுகிறது.

Output:

parallel codes youtube

Example2

<?php
$data = "LINTO.IN LEARN PROGRAMMING IN TAMIL";
echo strtolower($data);  
?>

மேலே உள்ள Example2-ஐ கவனிக்கவும் $data என்ற variable-இல் "LINTO.IN LEARN PROGRAMMING IN TAMIL" என்ற string அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்த string அனைத்தும் uppercase characters-இல் உள்ளது strtolower என்ற function-இல் அனுப்பும் போது lowercase-ஆக மாறுகிறது. எனவே output-ஆனது linto.in learn programming in tamil என மாறுகிறது.

Output:

linto.in learn programming in tamil

Comments